دلقک های زمان قاجار....

دلقک های زمان قاجار !خنده

فک کنم سمت راستی داره صدای سوسک در میاره قهقهه

عکس نوشته های طنز و بامزه! (106)

/ 2 نظر / 9 بازدید
آسیه

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]

دخی تنها

[زبان][زبان][زبان].خنده دار بود.مشکرم[ماچ]