# مطالب_تاریخی

زندگی نامه های شاهان قاجاریه

شاهان قاجار ترتیب نگاره نام آغاز پادشاهی پایان پادشاهی مدت شاهی ۱ آغامحمد خان ۱۱۷۰ ۱۱۷۵ ۵ سال ۲ فتحعلی شاه ۱۱۷۶ ۱۲۱۳ ۳۶ سال و ۸ ماه ۳ محمد شاه ۱۲۱۳ ۱۲۲۷ ۱۴ سال ۴ ناصرالدین شاه ۱۲۲۷ ۱۲۷۵ ۴۸ سال ۵ مظفرالدین شاه ۱۲۷۵ ۱۲۸۵ ۱۰ سال ۶ محمدعلی شاه ۱۲۸۵ ۱۲۸۸ ۳ سال ۷. احمد ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 8 بازدید